Invitation til event om 72 timers behandlingsansvar

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og PLO-Hovedstaden inviterer til lancering af evalueringen for de første to år med 72 timers udvidet behandlingsansvar, hvor sundhedsfaglige kolleger i region, kommuner og almen praksis samarbejder om patienten de første 72 timer efter en hospitalsudskrivelse.

Lanceringen finder sted den 10. oktober 2023 kl. 14.45-17 i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, København Ø.

Til lanceringen præsenteres hovedbudskaber fra evalueringen af 72 timer og de muligheder, der ligger i et tættere og mere smidigt sundhedssamarbejde. Du vil ligeledes få et bredere perspektiv på et mere patientnært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Du kan læse mere om lanceringen og tilmelding via dette link.

Du kan også tilmelde dig lanceringen via dette link.

Hvis du har brug for hjælp med tilmelding, kan du kontakte Dorthe Bødker på mail: dorthe.boedker@regionh.dk.

 

Vi udvikler det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen – vil du være med?

Fuldtidsstilling – Albertslund

Ansøg dette job på Albertslunds Kommunes hjemmeside.

Brænder du for at skabe sammenhængende ydelser for borgerne på sundhedsområdet? Har du organisatorisk tæft, udviklingskraft og evne til at indgå i mange forskelligartede, tværgående sammenhænge? Så er du måske vores nye kollega i Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i hovedstadsområdet.

Kommunerne varetager en fortsat større rolle på sundhedsområdet. Til at understøtte den strategiske udvikling af det nære sundhedsvæsen har kommunerne i hovedstadsregionen oprettet et fællessekretariat. Som konsulent i sekretariatet vil du sammen med medarbejdere og ledere fra kommunerne medvirke til at sætte rammen for udviklingen af de kommunale sundhedsindsatser. Herunder også varetage kommunernes interesser i samarbejdet med regionen og almen praksis. Det gælder dels omkring de overordnede og strategiske udviklinger, dels det konkrete kvalitetsarbejde på tværs af kommunerne.

Du bliver en del af et team af 5 konsulenter, der arbejder for de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Du får en nøglerolle i strategisk planlægning og understøttelse af kommunernes fokusområder på sundhedsområdet.


Om jobbet

Som konsulent i det fælleskommunale sekretariat medvirker du til at understøtte det strategiske samarbejde på sundhedsområdet. Dine opgaver bliver mangfoldige, og du vil arbejde i et tæt samspil med kollegaer, direktører og ledere på tværs af de 29 kommuner og tværsektorielle samarbejdspartnere.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • understøtte samarbejdet på tværs af kommunerne på sundhedsområdet
 • bidrage til strategisk udvikling og implementering af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
 • understøtte implementeringen af Praksisplaner for hhv. almen praksis og vederlagsfri fysioterapi
 • facilitere og drive projekter og arbejdsgrupper i kommunalt regi såvel som på tværs af sektorerne
 • udarbejde beslutningsoplæg og sekretariatsbetjene kommunale og tværsektorielle styregrupper på områderne
 • bidrage med analyser og beslutningsoplæg til kommunaldirektørkredsen i hovedstadsområdet (K29) og det kommunalpolitiske samarbejdsforum KKR Hovedstaden
 • Interessevaretagelse for de 29 kommuner i Hovedstaden, herunder indhente kommunale bidrag om ønsker og behov ifm. aftaler mv.


Dine faglige og personlige kvalifikationer

Vi søger en konsulent med:

 • kendskab til sundhedsområdet og gerne erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • en samfundsvidenskabelig eller anden akademisk uddannelse
 • gode kommunikationsevner – både skriftligt og mundtligt

Vi forventer, at du er:

 • tillidsskabende og samarbejdsorienteret
 • analytisk, metodisk og kan håndtere flere opgaver på én gang
 • initiativrig og arbejder struktureret og selvstændigt
 • god til at begå dig i forhandlingssituationer og forstår vigtigheden af at pleje relationer


Det kan det Fælleskommunale sekretariat tilbyde dig!

 • En dynamisk og fleksibel arbejdsplads, med mulighed for at arbejde hjemme når det giver mening
 • Muligheden for at etablere et stort fagligt netværk
 • Løbende kompetenceudvikling
 • Et selvstændigt ansvarsområde
 • Tæt kontakt til ledere og medarbejdere i de 29 kommuner i hovedstadsområdet og andre centrale aktører på sundhedsområdet.


Løn- og ansættelsesvilkår

Det fælleskommunale sundhedssekretariat er i det daglige arbejde en del af de fælleskommunale sekretariater https://hovedstadenskommuner.dk . Din arbejdsplads er placeret i Albertslund Kommune (foreløbig til udgangen af indeværende valgperiode), men der vil være en del mødeaktivitet i hele hovedstadsområdet.

Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.

Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme lige kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse.

Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.

Forventet tiltrædelse 1. december 2023 eller snarest muligt.


Yderligere information

Du kan læse mere om fælleskommunale sundhedssekretariat på hjemmesiden: https://hovedstadenskommuner.dk/sundhed/


Din ansøgning

Hvis du vil vide mere om jobbet kan du kontakte Sekretariatsleder i Fællessekretariatet, Rasmus Johnsen, på tlf.: 2116 1828 eller mail rasmus.johnsen@albertslund.dk
Frist og samtaler Ansøgningsfrist 8. oktober 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 12. oktober 2023, med mulighed for en eventuel opfølgende samtale i uge 43.

 

Workshop for sundhedschefer om kommunikationsaftalen d. 22 juni 2023

Det fælleskommunale sundhedssekretariat afholdte en workshop om kommunikationsaftalen torsdag d. 22 juni 2023 kl. 9-11 på Albertslund Rådhus for sundhedscheferne i de 29 hovedstadskommuner.
Formålet med workshoppen var en indledende drøftelse af kommunale behov og ønsker til kommunikationsaftalen, som skal revideres i efteråret 2023. Den planlagte revision vil bl.a. bestå i at indarbejde det akutte område, gøre den mere tidssvarende, inddrage operationelle erfaringer og sikre ledelsesmæssig opbakning. Workshoppens drøftelser vil danne grundlag for Embedsmandsudvalgets input til omfang, organisering og indhold af revideringen af kommunikationsaftalen, som bliver drøftet i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 1. september 2023.

 

Dialogmøde om den kommende Sundhedsaftale 2024-2027

Den 3. maj afholdte KKR næstformand Karsten Längerich og formand for Embedsmandsudvalget for Sundhed Stella Hansen et webinar for politikere i de 29 hovedstadskommuner om den kommende Sundhedsaftale 2024-2027. Udkastet til sundhedsaftalen er i høring frem til primo juni 2023 hos bl.a. de 29 kommuner. Formålet med dialogmødet var at understøtte kommunernes fodaftryk i aftalen samt sikre kommunalpolitisk indflydelse og ejerskab i sundhedsaftalesamarbejdet. Dialogmødet skulle herudover bidrage som inspiration til lokale drøftelser i de enkelte kommuner.

Se PowerPoint fra mødet herunder:
Powerpoint Til Kommunalpolitisk Dialogmøde