Kommunal varetagelse af assisteret p-dialyse på plejehjem

 

På denne side finder du informationer om aftalen om p-dialyse

Samarbejdsaftalen om kommunal varetagelse af assisteret p-dialyse på plejehjem i Region Hovedstaden trådte i kraft den 1. september 2022, og er en rammeaftale, som den enkelte kommune i hovedstadsregionen kan beslutte at tiltræde.

Aftalen er udarbejdet i regi af sundhedsaftalen. Parterne er de 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Formålet med samarbejdsaftalen er at give plejehjemsbeboere mulighed for at modtage p-dialyse i deres hjem med assistance fra kommunalt og eventuelt regionalt personale. Samarbejdsaftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for plejehjemsbeboere, hvor kommunen varetager assisteret p-dialyse på delegation fra hospitalet. Ligeledes skal aftalen sikre klare retningslinjer for samarbejdet om oplæring af kommunale sygeplejersker, opstart af nye patienter, gennemførelse af selve behandlingen, samt honorering af kommunen.

 

Målgruppen for aftalen om p-dialyse

Målgruppen for p-dialyse er plejehjemsbeboere, der grundet kronisk nyresygdom har behov for livslang dialysebehandling (AAPD = ambulant, assisteret peritonealdialyse), og som ønsker et alternativ til behandling på hospital. I denne forbindelse kan hospitalet indgå aftale med patientens kommune om, at plejehjemmets sygeplejefaglige personale yder hel eller delvis assistance til varetagelse af dialyseindsatsen.

Kommunen har visitationsretten, og vil i det konkrete tilfælde vurdere om det plejehjem, som patienten bor på, kan assistere ved patientens p-dialyse.

 

Behandlingsansvar

Uanset hvor dialysebehandlingen foregår, påhviler det behandlingsmæssige ansvar for patienten altid dialyseafdelingen på hospitalet. Behandlingen med assisteret p-dialyse på plejehjem er dækket af patientforsikringen. Det er endvidere dialyseafdelingens ansvar, at der tages stilling til patientens behandling, når det kommunale personale henvender sig med spørgsmål om en patients helbredstilstand.

Det er dialyseafdelingens ansvar, at de relevante dialysevæsker og utensilier til enhver tid er til stede i boligen, og at plejehjemmets personale har kontaktoplysninger, hvis yderligere materiale skal rekvireres. Hvis plejehjemmet ikke eller kun delvist varetager opgaven, er det dialyseafdelingens ansvar at varetage de dele af den samlede indsats, som plejehjemmet ikke varetager.

 

For yderligere information

Den nuværende aftale kan læses på Region Hovedstadens hjemmeside: Link til samarbejdsaftale om assisteret p-dialyse på plejehjem