Aftale om intravenøs behandling i kommunalt regi i Region Hovedstaden (IV-aftale)

På denne side finder du informationer om IV-aftalen – aftaler og vejledninger

Intravenøs behandling (IV-behandling) er et regionalt ansvarsområde, som finansieres og foregår på hospitalet under indlæggelse eller som ambulant behandling. IV-behandling kan også foregå i borgerens eget hjem med udgående personale fra hospitalet eller som selvadministration/brugerstyret behandling. IV-behandling i kommunalt regi dækker over, at kommunen efter vejledning fra den udskrivende hospitalsafdeling, administrerer den videre IV-behandling. Kommunen har til enhver tid visitationsretten og vurderer derfor, om en borgers IV-behandling kan varetages af kommunen. 

Aftalen kan findes på Regions Hovedstadens hjemmeside: Link til IV-aftalen.

Spørgsmål angående IV-aftalen kan sendes til Christian Roldsgaard Hejlesen, christian.hejlesen@albertslund.dk

 

Følgende aftaler og vejledninger er udarbejdet til brug for implementering af IV-aftalen: 

Aftale om tværsektoriel digital kommunikation omkring intravenøs behandling

Der er udarbejdet en særskilt aftale om brug af digitale kommunikation mellem parterne, når en patient/borger overdrages fra hospital til kommunal IV-behandling. I aftalen beskrives kommunikationen mellem de sundhedsprofessionelle – hospital, kommuner og almen praksis – i forbindelse med overdragelse af IV-behandling fra hospitaler til kommuner. Aftalen kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside: Link til aftale om brug af digital kommunikation ift. IV-aftalen.

 

Aftale om afregning og monitorering (opdateret med 2023 prisniveau)

Der er ligeledes udarbejdet en teknisk aftale for afregning, monitorering og registrering af IV-behandling i kommunalt regi for at sikre ensartet praksis på tværs af region og kommuner. Aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i den i IV-aftalen aftalte takstmodel, som består af forløbstakster og dagstakster for længerevarende forløb inden for de tre behandlingstyper for IV-antibiotika, IV-væske (isotone) og IV-pumpe. Aftalen kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside: 
Link til aftale for afregning, monitorering og registrering ift. IV-aftalen

 

Registreringsvejledning

Registrering af IV-behandling sker både på hospitalerne og i kommunerne bl.a. med henblik på at kunne monitorere på parametre såsom antal henvisninger, medgået tid til og længde på IV-behandlingsforløb i kommunalt regi. Det fælleskommunale sundhedssekretariat har ansvar for at opdatere registreringsvejledningen til kommunerne. 

Nyeste version kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside: Link til registreringsvejledning.

Derudover kan kommunerne tage udgangspunkt i følgende afregningsskabelon i forbindelse med fakturering.

 

Baggrund

IV-aftalen trådte formelt i kraft d. 4. oktober 2021. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i juni 2021 samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi, Regionsrådet godkendte IV-aftalen d. 23. september 2021 og alle kommunerne godkendte aftalen i løbet af august og september 2021.