Aftale om 72 timers behandlingsansvar

På denne side finder du informationer om aftalen om 72 timer

Aftalen om 72 timers behandlingsansvar omfatter alle somatiske hospitaler i Region Hovedstaden, Region Hovedstadens Akutberedskab og alle 29 kommuner. Aftalen skal styrke samarbejdet med alle kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Hovedstaden.

Formålet med aftalen er at skabe en tryg overgang for borgeren mellem behandling på hospitalet og borgerens eget hjem eller ophold på midlertidige kommunale døgnpladser og plejecentre. Aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for de borgere, der har behov for kommunal sygepleje efter udskrivelse.

 

Målgruppen for aftalen om 72 timers behandlingsansvar
Målgruppen for aftalen er borgere med bopæl i Region Hovedstaden, som er færdigbehandlede fra et somatisk hospital, og som efter endt hospitalsbehandling udskrives til kommunal sygepleje. Det bemærkes, at borgere indlagt under 24 timer ikke er omfattet af behandlingsansvar 72 timer efter hospitalsbehandling. Målgruppen omfatter borgere med behov for kommunal sygepleje, der udskrives til:

– Midlertidig kommunal døgnplads
– Plejecenter
– Kommunal sygepleje i eget hjem
– Kommunal sygepleje på kommunale bosteder

Målgruppen omfatter både borgere, der allerede forud for indlæggelsen modtager kommunal sygepleje og de borgere, som hospitalerne vurderer, har behov for kommunal sygepleje, når de udskrives.

 

Hvem har ansvaret for borgeren?
Aftalen om 72 timers behandlingsansvar indebærer, at hospitalet påtager sig ansvaret for den udskrivende borger i 72 timer efter udskrivelse. Det indebærer, at hospitalet håndterer de henvendelser, som sundhedsprofessionelle i kommune, almen praksis og Akuttelefonen 1813 måtte have efter den aktuelle udskrivelse fra hospitalet. Det kan dreje sig om opfølgning på udskrivelse og/eller henvendelse ved ændring af borgerens tilstand.

Aftalen skal understøtte, at hospitalerne, herunder særligt den udskrivende afdeling, tager et større ansvar for det samlede patientforløb, og det skal være let for kommuner, almen praksis og Akuttelefonen 1813 at få relevant lægefaglig rådgivning og vejledning på hospitalerne. Det udvidede behandlingsansvar skal gøre det lettere at koordinere og samarbejde om de opgaver og det ansvar, hver part har i det daglige.

 

Evaluering af 72 timers udvidet behandlingsansvar – delrapport 1
Den første delrapport af aftalen er nu blevet evalueret. Evalueringen af aftalens version 1.0 er baseret dels på kvalitative data i form af tværsektorielle audits og interviews, dels på kvantitative data i form af opkaldsregistreringer og dataudtræk fra bl.a. Sundhedsplatformen.

Overordnet er aftalen om 72 timers behandlingsansvar i Region Hovedstaden modtaget med stor tilfredshed blandt sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. De sundhedsprofessionelle i kommunerne oplever, at de overordnet får hurtigere hjælp gennem opkald til hospitalet, hvilket frigiver tid til borgerens behandling. Et direkte telefonnummer til udskrivende afdeling skaber tryghed for de sundhedsprofessionelle i den kommunale sygepleje, og de fleste opkald fra den kommunale sygepleje omhandler spørgsmål til medicin.

Gennem nedenstående links kan man læse mere om evalueringen:

Evaluering af 72 timer udvidet behandlingsansvar – delrapport 1
Evaluering af 72 timer udvidet behandlingsansvar – delrapport 1 (kort opsummering)

For yderligere information

Aftalen kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside: Link til Aftale om 72 timers behandlingsansvar 

Korte film og yderligere information om aftalen kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside: Link til Region Hovedstadens hjemmeside om 72 timers behandlingsansvar