Virtuel dataworkshop for medarbejdere på det specialiserede socialområde d. 13. december 2022

Workshoppen fokuserede på kommunernes udgiftsdata samt brug af FLIS og der var oplæg fra de tre K’er: Kombit, KL og Komponent – samt fra Lemvig kommune, efterfulgt af grupperum for voksenområdet og for børne-ungeområdet. Læs mere på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til info om monitorering og bedre data.

 

Afdækning af tilbudsvifte 2022 er udkommet

I forbindelse med indgåelse af Rammeaftale 2023-2024 skal kommunerne bl.a. belyse sammenhængen mellem det samlede udbud af specialiserede tilbud i hovedstadsregionen og behovet herfor. I Rammeaftalen er viden om kapacitet og belægning på de specialiserede tilbud indsamlet, mens viden om kommunernes behov og oplevede udfordringer med at finde relevante tilbud til udvalgte målgrupper opgøres i en afdækning der kan læses på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til afdækning af tilbudsvifte.

 

Monitorering 2022 er udkommet

Den årlige monitoreringsrapport som viser udviklingen i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde kan ligger Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til monitoreringsrapport 2022.

 

Skabeloner til beregning af boligbetaling for tilbud efter § 108

Til brug for beregning af boligbetaling i 2023 i tilbud efter Servicelovens §108 er udarbejdet to skabeloner. De kan findes på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til skabeloner til beregning af boligbetaling.

 

Fælleskommunalt temamøde om sundhedsfaglige kompetencer på kommunale handicap- og psykiatritilbud 

I september afholder KKR Hovedstaden et temamøde om sundhedsfaglige kompetencer på de kommunale handicap- og psykiatritilbud. Formålet med mødet er, på tværs af kommunegrænser, at drøfte kommunernes erfaringer med at skabe hybrider på tværs af pædagog- og sundhedsområdet, samt drøfte evt. behov for fælles kompetenceudvikling for kommunerne i hovedstadsregionen. Læs praktiske informationer og program for temamødet på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til program for temamøde.

 

Fælleskommunalt temamøde om forebyggende indsatser om forebyggende indsatser for borgere med psykiske lidelser 

I april måned afholdt KKR Hovedstaden et temamøde om forebyggende indsatser for borgere med psykiske lidelser. Formålet med temamødet var at vidensdele på tværs af kommunerne i hovedstadsregionen, så alle kan blive klogere på temaet. Læs opsamling på temamødet på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til opsamling op temamøde.

 

Selektiv medicinbrug 

Der blev i efteråret 2021 nedsat en midlertidig tværsektoriel arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på muligheden for et tværsektorielt samarbejde om selektiv medicinbrug. Arbejdsgruppen skulle afrapportere til Tværsektoriel Strategisk Styregruppe i begyndelsen af 2022, hvilket skete på møde d. 1. april 2022. Afrapporteringen findes her.  

 

Lands- og landsdelsdækkende tilbud 

I marts 2022 udkom den årlige rapport om de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger. Rapporten følger udviklingen i kapacitet og belægning på tilbuddene. Rapporten kan findes på Hovedstadens kommuners hjemmeside:  Link til rapport om lands- og landsdelsdækkende tilbud.