I Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er indført en ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108. Den nye procedure er efter anbefaling fra blandt andet KL og Socialtilsynet tilpasset den eksisterende lovgivning på området. I udformningen af proceduren er det tilstræbt at forenkle og ensrette kommunernes håndtering af reglerne.

Bemærk at proceduren er blevet justeret i Rammeaftale 2018 i forhold til proceduren i 2017.

Skabeloner til beregning af boligbetaling for tilbud efter § 108

Til brug for beregning af boligbetaling i 2023 i tilbud efter Servicelovens §108 er udarbejdet to skabeloner:

Ændringvarsel (forventet Sats 2023) (2)Boligdokument (forventet Sats 2023) (2)

Boligdokument (forventet Sats 2023) (2)

 

Tidligere dokumenter:

Boligdokument (forventet Sats 2022)

Ændringsvarsel (forventet Sats 2022)

Boligdokument skal anvendes ved indskrivning af nye borgere og fremsendes til borgeren. Varsling af ændring i boligbetaling skal anvendes i forbindelse med den årlige varsling af ændringer i boligbetalingen. Skabelonerne er udarbejdet, således de kan fungere som kommunikation mellem tilbud/driftsherre, handlekommune og borger. Proceduren for udarbejdelse af boligdokument og varslingsdokument er følgende:

  • Tilbud/driftsherre udfylder oplysninger vedrørende den omkostningsbestemte boligbetaling, el vand og varme.
  • Tilbud/driftsherre sender skemaet med de udfyldte oplysninger til handlekommune.
  • Varslingsdokumentet skal fremsende senest den 1. oktober for det efterfølgende år.
  • Handlekommune udfylder oplysninger vedrørende den indkomstbestemte boligbetaling, herunder foretager eventuel nedsættelse af den samlede boligbetaling.
  • Handlekommune konverterer boligdokument/varsling til pdf og fremsender til borger/tilbud.
  • Beboerne skal varsles senest den 1. november.
  • Handlekommune forestår som udgangspunkt opkrævningen, med mindre andet aftales med tilbud/driftsherre.

Det fremgår tydeligt med farvemarkeringer, hvilke oplysninger der skal udfyldes af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune. De bagvedliggende beregninger af omkostningsbestemt og indkomstbestemt boligbetaling foretages af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune efter gældende bekendtgørelser.

Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til skabelonerne kan rettes til: Fælleskommunalt sekretariat eller Søren Kaiser, Gentofte kommune: skai@gentofte.dk

 

Liste over e-mailadresser i handlekommuner

Til brug for tilbuds/driftsherres fremsendelse af oplysninger til handlekommuner i hovedstadsregionen er udarbejdet en mailingliste over kontaktpersoner i handlekommunerne. 

Kontaktpersoner I Handlekommunerne, 2023

Handlekommunerne er forpligtiget til at sikre, at oplysningerne på mailinglisten er korrekte. Ændringer  fremsendes til Fælleskommunalt sekretariat.