I Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er indført en ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108. Den nye procedure er efter anbefaling fra blandt andet KL og Socialtilsynet tilpasset den eksisterende lovgivning på området. I udformningen af proceduren er det tilstræbt at forenkle og ensrette kommunernes håndtering af reglerne.

Bemærk at proceduren er blevet justeret i Rammeaftale 2018 i forhold til proceduren i 2017.

Skabeloner til beregning af boligbetaling for tilbud efter § 108

Til brug for beregning af boligbetaling i 2024 i tilbud efter Servicelovens § 108 er udarbejdet to skabeloner:

Link til Ændringsvarsel (forventet Sats 2024) 

Link til Boligdokument (forventet Sats 2024)

 

Tidligere dokumenter:

Link til Ændringvarsel (forventet Sats 2023)

Link til Boligdokument (forventet Sats 2023)

Link til Ændringsvarsel (forventet Sats 2022)

Link til Boligdokument (forventet Sats 2022)

Boligdokument skal anvendes ved indskrivning af nye borgere og fremsendes til borgeren. Varsling af ændring i boligbetaling skal anvendes i forbindelse med den årlige varsling af ændringer i boligbetalingen. Skabelonerne er udarbejdet, således de kan fungere som kommunikation mellem tilbud/driftsherre, handlekommune og borger. Proceduren for udarbejdelse af boligdokument og varslingsdokument er følgende:

  • Tilbud/driftsherre udfylder oplysninger vedrørende den omkostningsbestemte boligbetaling, el vand og varme.
  • Tilbud/driftsherre sender skemaet med de udfyldte oplysninger til handlekommune.
  • Varslingsdokumentet skal fremsende senest den 1. oktober for det efterfølgende år.
  • Handlekommune udfylder oplysninger vedrørende den indkomstbestemte boligbetaling, herunder foretager eventuel nedsættelse af den samlede boligbetaling.
  • Handlekommune konverterer boligdokument/varsling til pdf og fremsender til borger/tilbud.
  • Beboerne skal varsles senest den 1. november.
  • Handlekommune forestår som udgangspunkt opkrævningen, med mindre andet aftales med tilbud/driftsherre.

Det fremgår tydeligt med farvemarkeringer, hvilke oplysninger der skal udfyldes af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune. De bagvedliggende beregninger af omkostningsbestemt og indkomstbestemt boligbetaling foretages af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune efter gældende bekendtgørelser.

Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til skabelonerne kan rettes til det fælleskommunale sekretariat: https://hovedstadenskommuner.dk/det-specialiserede-socialomraade-2/

 

Liste over e-mailadresser i handlekommuner

Til brug for tilbuds/driftsherres fremsendelse af oplysninger til handlekommuner i hovedstadsregionen er udarbejdet en mailliste over kontaktpersoner i handlekommunerne. 

Link til kontaktpersoner i handlekommunerne 2023

Handlekommunerne er forpligtiget til at sikre, at oplysningerne i maillisten er korrekte. Ændringer  fremsendes til mailadressen nederst i maillisten.